เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์‎

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,156
  228

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เหี้ย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์‎
คำสำคัญ :   เหี้ย
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
11 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
12 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
13 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
14 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
15 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
16 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
17 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
18 งานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์
19 งานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์
20 งานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์