หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  315     214

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  รูปปั้นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ, พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม
คำอธิบาย :  บริเวณลานด้านหน้าอาคารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีรูปปั้นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ต้นราชสกุล ทองแถม พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงอยู่ในฐานะเป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม เพราะทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์คนไทยคนแรกในแผ่นดินสยาม
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล