นิติยา ชุ่มอภัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  864     1,103

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
ชื่อเรื่อง :  กระทงขนมปัง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นิติยา ชุ่มอภัย
คำสำคัญ :   กระทงขนมปัง, กระทง, กระทงประยุกต์, ลอยกระทง
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กระทงขนมปัง 864
ดอกชมนาด 517
โคมไฟอีสาน 417
ดอกชมนาด 394
ผีตาโขน 248

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ปูนา 30 มิถุนายน 2563
แหนมหมู 30 มิถุนายน 2563
ก้อยไข่มดแดง 30 มิถุนายน 2563
มะกล่ำ 30 มิถุนายน 2563
หมากลิ้นฟ้า 30 มิถุนายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล