สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,756
  1,554

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, การสังเคราะห์ด้วยแสง, eLearning, e-Learning, online Courseware, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
คำอธิบาย :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, สื่อปฏิสัมพันธ์
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล