ธัญญ์ณัช บุษบงค์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,249
  24,691

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชั้นบรรยากาศของโลก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   มนธิดา สีตะธนี, ธัญญ์ณัช บุษบงค์, พล เชาว์ดำรงค์, พลเรือตรีถาวร เจริญดี, กันตนา โตเหมือน, พรทิพา ธีระวัฒนชาติ, พูลทรัพย์ โพธ์สุ, พรทิพย์ ฉิมวัย, ยุวดี จันทศรีคำ, วนิดา โรจนบุรานนท์, วิมล บุษราคัม, วิมลรัตน์ สิทธิโอสถ, ศศิธร ปันทะ, สุวิชา ศาสนภักดี, หฤทัย เพชรรัตน์, เกษรา ไชยงาม, อังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ์, พิสมัย น่วมจะโป๊ะ, วันเพ็ญ ภู่มาลา, รัตนากร ประกิ่ง, จอมขวัญ เครือหอม, จิรัชยา พิชัยฤกษ์, นิติ ญานะ, ปัญจพิมพ์ เหนือเกาะหวาย, ปาลิดา จันทวงศ์, ปริศนา อาจหาญ, ปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง
คำสำคัญ :   ชั้นบรรยากาศ, โลก, โทรโพสเฟียร์, เอกโมซสเฟียร์, โซสเฟียร์, ภัยพิบัติ, ไอทีตามพระราชดำริ
คำอธิบาย :  โลกของเรามีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่เป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรจากพื้นผิวโลกชั้น อากาศในบรรยากาศชั้นนี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากพื้นผิวโลกมีการถ่ายเทความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์สู่บรรยากาศ โดยการถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวโลกสู่บรรยากาศเกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้บรรยากาศใกล้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวโลกในแต่ละพื้นที่และในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน ทำให้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่และในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล