สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,346
  1,417

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ระบบนิเวศในนาข้าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
เจ้าของผลงานร่วม :   กรมการข้าว
คำสำคัญ :   -
คำอธิบาย :  บอกถึงวัชพืช โรคพืช ศัตรูข้าว และสิ่งมีชีวิตที่สร้างระบบนิเวศให้กับนาข้าว
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Mobile App, Poster, Unit of Study, กิจกรรม และ Labs, คลิปการเรียนรู้
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล