สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  14,843
  972

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   โจทย์ปัญหา, ผลบวกของจำนวนคี่
คำอธิบาย :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)<br/><br/>โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, แบบฝึกหัด
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 14,843
สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) 9,526
โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5,841
วัฏจักรชีวิตของข้าว 5,537
แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม) 2,971

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การทดลอง เรื่องการตรวจสอบสารอาหาร ตอนที่2 การตรวจสอบสารอาหารในอาหารต่างๆ 22 สิงหาคม 2562
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 เมษายน 2562
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 เมษายน 2562
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 เมษายน 2562
คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 พฤษภาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล