สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  16,975
  1,093

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   โจทย์ปัญหา, ผลบวกของจำนวนคี่
คำอธิบาย :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)<br/><br/>โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, แบบฝึกหัด
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 16,975
สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) 10,995
โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 9,351
วัฏจักรชีวิตของข้าว 6,267
เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch 3,523

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 มีนาคม 2563
คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 มีนาคม 2563
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 1 มีนาคม 2563
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1 มีนาคม 2563
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Ep1.1 กลวิธีการสอน Pedagogy 23 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล