สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  19,732
  1,398

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   โจทย์ปัญหา, ผลบวกของจำนวนคี่
คำอธิบาย :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)<br/><br/>โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, แบบฝึกหัด
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 19,732
สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) 12,952
โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 11,436
วัฏจักรชีวิตของข้าว 7,424
เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch 4,982

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
บ้านหกเหลี่ยมของผึ้ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 21 เมษายน 2564
ลมจอมพลัง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 21 เมษายน 2564
อากาศลอยน้ำได้ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 21 เมษายน 2564
ถุงลมกันกระแทก - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 21 เมษายน 2564
ใบบัวสุดมหัศจรรย์ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 21 เมษายน 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล