โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  77     138

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง, สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ :   ข้าว, พญาลืมแกง, พันธุ์ข้าว, พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง 77

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง 4 มิถุนายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง