มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,079
  1,876

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงาน สระเ-ีย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คำสำคัญ :   ภาษาไทย, สระไทย, บทเรียนสระเ-ีย, เรียนเขียนสระเ-ีย, ใบงาน สระเ-ีย
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ <br/>ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) <br/>ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กลยุทธ์การสอน, กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, ใบงาน
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบงาน สระเ-ีย 4,079
ใบงานสระอา 3,700
ใบงานสระ เ-าะ 3,388
ใบงาน สระเ-อะ 2,706
ใบงานคำควบกล้ำ 2,651

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไวโอลิน-ภาพขาว-ดำ 9 กุมภาพันธ์ 2563
ไวโอลิน-ภาพสี 9 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ลวกก๋วยเตี๋ยว-ภาพสี 9 กุมภาพันธ์ 2563
โคมไฟ-ภาพสี 9 กุมภาพันธ์ 2563
โต๊ะม้านั่งหินอ่อน-ภาพสี 9 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล