กรมป่าไม้

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,821
  1,051

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เจ้าของผลงานร่วม :   กรมป่าไม้, สำนักงานกิจการยุติธรรม
คำสำคัญ :   ไม้หวงห้าม 5 ชนิด, ไม้พะยูง, ไม้สัก, ไม้ยาง, ไม้ชิงชัง, ไม้กะพี้เขาควาย, พรบ.ป่าไม้, กฎหมายป่าไม้, ขั้นตอนการตัดไม้หวงห้าม, ความรู้เรื่องป่าไม้, ไม้หวงห้าม 5 ชนิด, ไม้พะยูง, ไม้ยาง, ไม้กะพี้เขาควาย, กฎหมายป่าไม้
คำอธิบาย :  ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในประเทศไทย แม้จะปลูกไว้ในที่ดินของตนเองหรือจะกระทำการใดๆ ต่อไม้ ต้องยื่นคำขออนุญาตทำไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวต่ออำเภอหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในท้องที่ ตามขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530)
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก 1,821

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก 27 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก