สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,785
  690

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไก่ป่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   Red Junglefowl, ไก่ป่า, ไก่
คำอธิบาย :  Red Juglefowl หรือ ไก่ป่า
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไก่ป่า 3,785
ไก่ฟ้าพญาลอ 735
งีบ (Nap) 521
นกกินปลีอกเหลือง 482
นกแก้วโม่ง 476

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นกกระติ๊ดขี้หมู, Scaly-breasted Munia 24 กันยายน 2563
นกกินปลีคอแดง, Crimson Sunbird 24 กันยายน 2563
นกสีชมพูสวน, Scarlet-backed Flowerpecker 24 กันยายน 2563
นกกระติ๊ดตะโพกขาว, White-rumped Munia 24 กันยายน 2563
นกกินปลีคอสีม่วง, Purple-throated Sunbird 24 กันยายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล