สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  358     174

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  นกกินปลีอกเหลือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   Olive backed Sunbird, นกกินปลีอกเหลือง, นก
คำอธิบาย :  Olive backed Subird หรือ นกกินปลีอกเหลือง
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
นกกินปลีอกเหลือง 358
ไก่ป่า 319
ไก่ฟ้าพญาลอ 308
งีบ (Nap) 290
นกปรอดคอลาย 264

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นกหัวขวานใหญ่สีดำ, White-bellied Woodpecker 3 มีนาคม 2562
นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet 3 มีนาคม 2562
นกตีทอง, Coppersmith Barbet 3 มีนาคม 2562
นกแก๊ก, Oriental Pied Hornbill 3 มีนาคม 2562
นกหกเล็กปากแดง 22 มกราคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล