สันติ สวนศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,370
  999

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  สวนถาดแคคตัส
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี
เจ้าของผลงานร่วม :   ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, อัญชลี งิ้ววิจิตร
คำสำคัญ :   การจัดสวนถาดแคคตัส, โครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด, แคคตัส, สวนถาดแคคตัส, การอบรม, cactus, กระบองเพชร
คำอธิบาย :  ผลงานของนักเรียน โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี ของการอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส ในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 2 พระพุทธรูปสำคัญในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
2 พระพุทธไสยา วัดบวรนิเวศวิหาร
3 พระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร
4 พระพุทธวชิรญาณ
5 หลวงพ่อดำ วัดบวรนิเวศวิหาร
6 พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร
7 รูปสัตว์ (นก) เหนือซุ้มประจำทิศของพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร
8 รูปสัตว์ (ม้า) เหนือซุ้มประจำทิศของพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร
9 รูปสัตว์ (สิงห์) เหนือซุ้มประจำทิศของพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร
10 รูปสัตว์ (ช้าง) เหนือซุ้มประจำทิศของพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร