บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,865
  708

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.
คำสำคัญ :   ดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, เปลือกข้าวโพด, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, รัชกาลที่ 9, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำอธิบาย :  สามารถ Dowload ตัวอย่างกลีบดอกดารารัตน์ เพื่อนำไปตัดทำกลีบดอก ได้ที่ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/59855
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล