ไม่ปรากฏชื่อผู้รังสรรค์ผลงาน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  556     770

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ลายเส้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ไม่ปรากฏชื่อผู้รังสรรค์ผลงาน
เจ้าของผลงานร่วม :   ธวัชชัย ช่างเกวียน, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   วาดเส้น, ภาพวาดลายเส้น, ลายเส้น, ภาพลายเส้น
คำอธิบาย :  ผลงานนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ลายเส้น 556
ลายเส้น 113
ลายเส้น 87
การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย 62

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย 7 กันยายน 2562
ลายเส้น 26 มีนาคม 2562
ลายเส้น 26 มีนาคม 2562
ลายเส้น 26 มีนาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล