ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,045
  2,437

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
คำสำคัญ :   ห้องสมุดต้นฉบับ, ของเก่า, หนังสือเก่า, แผนที่, กรุงเทพ, ธนบุรี, 2430, 1249
คำอธิบาย :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116102<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116081<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.2<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116082<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116083<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.4<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116084<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.5<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116085<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.6<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116086<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.7<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116089<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.8<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116091<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.9<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116092<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.10<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116093<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.11<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116094<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.12<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116095<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.13<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116096<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.14<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116097<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.15<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116098<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.16<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116099<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.17<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116100<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.18<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116101
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล