พระยาปริยัติธรรมธาดา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  602     593

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องสมุดต้นฉบับ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์
คำสำคัญ :   พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์, ภาพพิมพ์ลายเส้น, ภาพพิมพ์, หนังสือพุทธจริยา, ร.ศ.120, พุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ, พิธีกรรมทางศาสนา, ตักบาตร, พระสงฆ์, การตักบาตร
คำอธิบาย :  ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า ภาพพิมพ์ลายเส้นจากหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445)
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล