สำนักงานศาลยุติธรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,369
  1,405

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักการต่างประเทศ
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานศาลยุติธรรม
คำสำคัญ :   คู่มือภาษาอังกฤษ, ศาลยุติธรรม, คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ, รายงานกระบวนการพิจารณาที่ใช้ในคดีอาญา (ไทย - อังกฤษ), อภิธานศัพท์, การประชุมคดีและตรวจสอบพยานหลักฐาน (ไทย - อังกฤษ ), คำสั่งศาล
คำอธิบาย :  คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 Legal Eglish For Services ( Crimial Case ) No.1 หนังสือคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการ ประกอบด้วยบทสนทนาสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำบัลลังก์ฝากขัง บัลลังก์เวรชี้ เจ้าหน้าที่ประจำส่วนงานคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว รวมทั้งตัวอย่างของคำให้การจำเลยและรายงานกระบวนการพิจารณาที่ใช้ในคดีอาญา (ไทย - อังกฤษ) คำสั่งศาลในการประชุมคดีและตรวจสอบพยานหลักฐาน (ไทย - อังกฤษ ) อภิธานศัพท์ ( Glossary ) และตัวอย่างข้อหาต่างๆ ในคดีอาญาทั่วประเทศและคดียาเสพติด
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, บทความ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1 2,369
การขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล APPLICATION FOR PROVISIONAL RELEASE TO THE COURT 782
backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 678
รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน 455
คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม (ฉบับภาษาไทย) 395

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Book talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 31 มีนาคม 2564
ทักษะการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 31 มีนาคม 2564
เทคนิคการใช้ Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 31 มีนาคม 2564
ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite 31 มีนาคม 2564
Library Reading Club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร 31 มีนาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล