สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  49,369
  21,046

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, สพฐ., หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำอธิบาย :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 49,369
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 34,862
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 22,787
แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 19,742
การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้ 12,946

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 26 มิถุนายน 2563
สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย 13 มิถุนายน 2563
Early Childhood Curriculum B.E. 2560 (A.D. 2017) 11 มิถุนายน 2563
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 11 มิถุนายน 2563
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 11 มิถุนายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8 การอ่านแนว PISA การอ่านเพื่อการเรียนรู้
9 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี
10 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน