พระครูพิมลธรรมภาณ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,119
  757

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เจ้าของผลงานร่วม :   พระครูพิมลธรรมภาณ
คำสำคัญ :   สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน, ฤาษีดัดตน, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดโพธิ์, สุขภาพ, การดูแลรักษา, แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนโบราณ
คำอธิบาย :  สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน 2,119
ตุ๊กตาศิลาจีน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 1,515
วิหารพระนอนวัดโพธิ์ 991
ตาลิปัตรวัดโพธิ์ 960
เครื่องถ้วยวัดโพธิ์ 654

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เครื่องถ้วยวัดโพธิ์ 25 กันยายน 2560
ฤาษีดัดตน 27 กรกฎาคม 2560
ฤาษีดัดตน 27 กรกฎาคม 2560
ฤาษีดัดตน 27 กรกฎาคม 2560
ฤๅษีดัดตน 26 กรกฎาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา
2 ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา
3 ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา
4 ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา
5 ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา
6 ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา
7 ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา
8 ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา
9 พระพุทธรูปชั้นในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
10 พระพุทธรูปชั้นในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร