กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  20,112
  33,219

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   สพฐ., ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน, ภาษาต่างประเทศ
คำอธิบาย :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 20,112
แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 11,996
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 3,225
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2,036
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ 1,369

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 เมษายน 2562
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 เมษายน 2562
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 เมษายน 2562
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” 25 ตุลาคม 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 20 สิงหาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7 กระเช้าดอกไม้
8 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย
9 แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
10 คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น