กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  24,187
  42,921

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   สพฐ., ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน, ภาษาต่างประเทศ
คำอธิบาย :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 24,187
แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20,869
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 4,386
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 3,208
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ 2,609

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สุภาษิต คำโคลง 30 กันยายน 2563
สุภาษิต คำโคลง 30 กันยายน 2563
สุภาษิต คำโคลง 30 กันยายน 2563
สุภาษิต คำโคลง 30 กันยายน 2563
สุภาษิต คำโคลง 30 กันยายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6 มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7 กระเช้าดอกไม้
8 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย
9 แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
10 คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น