วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,061
  735

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เจ้าของผลงานร่วม :   พระครูพิมลธรรมภาณ
คำสำคัญ :   สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน, ฤาษีดัดตน, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดโพธิ์, สุขภาพ, การดูแลรักษา, แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนโบราณ
คำอธิบาย :  สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล