พระราชเทวี (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙, อ.ม.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  991     551

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วิหารพระนอนวัดโพธิ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เจ้าของผลงานร่วม :   พระราชเทวี (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙, อ.ม.), พระครูพิมลธรรมภาณ
คำสำคัญ :   วิหารพระนอนวัดโพธิ์, Wat Pho, วัดโพธิ์, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วิหารพระนอน, สถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, จิตรกรรมฝาผนัง, พระพุทธบาท
คำอธิบาย :  วิหารพระนอนวัดโพธิ์ Wat Pho's Phra Vihara of the Recliig Buddha
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วิหารพระนอนวัดโพธิ์ 991

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วิหารพระนอนวัดโพธิ์ 19 มิถุนายน 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 วิหารพระนอนวัดโพธิ์