อานนท์ สีดาพรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  480     287

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Infographic : ธนบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อานนท์ สีดาพรม
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์การศึกาษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
คำสำคัญ :   ธนบัตร, ธนบัตรที่ระลึก, Infographic, Infographic รุ่นที่ 1, อินโฟกราฟิก
คำอธิบาย :  การอบรมการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยจากประเด็นลิขสิทธิ์ ให้กับหน่วยงาน บุคคล ที่เข้าร่วมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 <br/><br/>หลักสูตร &quot;การสร้างสรรค์สื่อ Ifographic ด้วย Free Tools Olie : PiktoChart&quot; (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง CC403 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Infographic : ธนบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 480
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2 109
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 6 100
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 1 96
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 91

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง h/ฮ ห ตอนที่ 13 18 มิถุนายน 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัดเสียง ง / ng ตอนที่ 4 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 3 6 พฤษภาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 Infographic : ธนบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
2 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1
3 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2
4 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 3
5 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 4
6 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 5
7 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 6
8 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 1
9 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 2
10 สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง t / ต, ฏ ตอนที่ 3