สันติด สวนศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  65     133

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  การเก็บเกี่ยวมูลไส้เดือน (แบบปาด)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
เจ้าของผลงานร่วม :   ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติด สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร
คำสำคัญ :   ไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, การขยายพันธุ์และการเก็บเกี่ยว, การเก็บเกี่ยว, มูลไส้เดือน, การปาด
คำอธิบาย :  ถ้าต้องการใช้มูลไส้เดือนเร็ว ก็สามารถปาดทุกอาทิตย์ได้ โดยเริ่มปาดได้เมื่อครบ 15 วันแล้ว หลังจากนั้นก็ปาดทุกอาทิตย์ ปาดจนปาดไม่ลงหรือรู้สึกทึบๆ แปลว่าเขายังกินไม่หมดก็ให้หยุดปาด สิ่งที่ปาดมาได้จะเป็นมูลไส้เดือน
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การเก็บเกี่ยวมูลไส้เดือน (แบบปาด) 65

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การเก็บเกี่ยวมูลไส้เดือน (แบบปาด) 30 มิถุนายน 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การเก็บเกี่ยวมูลไส้เดือน (แบบปาด)