ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,264
  1,104

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พงศกร ระวิเพียรทรัพย์
เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   ประติมากรรม, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, ศูนย์การเรียนรู้มหิดล, MLC, พระราชานุสาวรีย์, สมเด็จพระบรมราชชนก, มานพ สุวรรณปิณฑะ, มานพ, สุวรรณปิณฑะ
คำอธิบาย :  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ในโอกาสเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล พุทธศักราช 2554 ปฏิมากร: คุณมานพ สุวรรณปิณฑะ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 1,264
ภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปดอกกันภัยมหิดล 403
ภาพเขียนด้วยดิน 348
ประติมากรรมพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก 347
ประติมากรรมวิวัฒนาการมหาวิทยาลัยมหิดล 224

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 22 กันยายน 2560
ประติมากรรมพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก 2 สิงหาคม 2560
ประติมากรรมวิวัฒนาการมหาวิทยาลัยมหิดล 2 สิงหาคม 2560
ภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปดอกกันภัยมหิดล 2 สิงหาคม 2560
ภาพเขียนด้วยดิน 2 สิงหาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล