สุรัสวดี ดิษฐสกุล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,275
  949

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรัสวดี ดิษฐสกุล
คำสำคัญ :   ช่อฟ้า, ใบระกา, นาคสะดุ้ง, หางหงส์, วัดใหญ่สุวรรณาราม, จังหวัดเพชรบุรี
คำอธิบาย :  ศิลปกรรมในวัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๕ แห่งนี้ มีความวิจิตรงดงามพิเศษเหนือกว่าวัดทั่วไป แม้กระทั่งบนหลังคาของศาลาการเปรียญ และหลังคาของโบสถ์ จะมีลักษณะหน้าจั่วซ้อน ซึ่งวัดปกติทั่วไปจะมีชั้นเดียว การเพิ่มชั้นมากขึ้นยิ่งเพิ่มความให้กับสถาปัตยกรรมมากขึ้น ทั้งช่อฟ้าซึ่งอยู่ยอดบนสุดของหน้าจั่ว ใบระกาซึ่งอยู่เรียงรายซ้ายขวาของหน้าจั่ว นาคสะดุ้งซึ่งเป็นลวดลายราวกับนาคเลื้อยไปมาอยู่ตรงกลางหน้าจั่ว และนางหงส์ซึ่งอยู่ปลายสุดของหน้าจั่วและนิยมทำเป็นรูปหัวนาค ทำได้สวยงามวิจิตรบรรจงน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล