โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  681     319

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  รายงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คำสำคัญ :   IT, farmer, agriculture, research
คำอธิบาย :  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมและเงื่อนไขการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร และรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร ศึกษาผลกระทบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้r<br/>r<br/> การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 466 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน และเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Textbooks, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, ข้อมูลปฐมภูมิ , คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, บรรยาย, อื่นๆ, อ้างอิง
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
รายงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย 681
การพัฒนาดินดีเพื่อการเกษตรโดยหมอดินอาสา 447
ศัตรูข้าวระยะแตกกอ 443
การทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจและได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ขับไล่แมลงศัตรูพืช 366
การทำบัญชีต้นทุนผลตอบแทนการปลูกมันสำปะหลัง 311

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การปลูกกาแฟอะราบิกา ตอนเปิดคำภีร์เทวดา 8 มกราคม 2562
การปลูกกาแฟอะราบิกา ตอนจัดการไร่ให้อยู่หมัด 8 มกราคม 2562
การปลูกกาแฟอะราบิกา ตอนปลูกยังไงให้เปรี้ยง 8 มกราคม 2562
การปลูกกาแฟอะราบิกา ตอนก้าวแรกที่สำคัญ 8 มกราคม 2562
โคเนื้อ ตอนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อเกษตรกร 2 มกราคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 รายงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย
2 การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังอย่างมีคุณภาพและการดูแลหลังเก็บเกี่ยว
3 การจัดการน้ำในไร่มันสำปะหลัง
4 ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่า
5 การจัดการศัตรูพืชและการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติในไร่มันสำปะหลัง
6 การดูแลรักษามันสำปะหลังระหว่างการปลูก
7 การเตรียมพันธุ์์มันสำปะหลัง
8 การเติมความอุดมสมบูรณ์ของดิน
9 การเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง
10 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดของมันสำปะหลัง