ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,982
  351

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ :   การทดลองทางเคมี, เคมี, มายากลนักเคมี, เสกสีตามใจนึก, สนุกกับการทดลอง, กลูโคส, Glucose Dextrose, Indigo Carmine, Sodium Hidroxide, อินดิโกคาร์มีน, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์, ฝ่ายบริหายค่ายวิทยาศาสตร์, NSTDA Channel
คำอธิบาย :  รายการ Sciece Behid Techology มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก สนุกกับการทดลองเปลี่ยนสีสารเคมีสุดท้าทาย สนใจชุดการทดลองติดต่อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. email : cyberbookstore@stda.or.th หรือ Facebook : ศูนย์หนังสือ สวทช. พัฒนาการทดลองโดย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์ ผลิตรายการโดย NSTDA Chael สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก 2,982

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก 17 กรกฎาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก