ฐิติมา ธรรมบำรุง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,038
  2,890

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โคมไฟจากกะลามะพร้่าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   โคมไฟ, กะลามะพร้าว, Chandelier
คำอธิบาย :  โคมไฟระย้าจากกะลามะพร้าว
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โคมไฟจากกะลามะพร้่าว 2,038
กระด้ง 1,407
ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ) 1,176
เครื่องแต่งกายชาวจีนโบราณ 963
ป้อมพระสุเมรุ 919

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขนมภาคใต้ 16 กันยายน 2563
ขนมภาคใต้ 16 กันยายน 2563
ขนมม่อฉี 16 กันยายน 2563
ขนมขี้หมา 16 กันยายน 2563
ขนมกวนหน้าขี้มัน 16 กันยายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล