ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  375     695

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ย้อนอดีตศาลยุติธรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานศาลยุติธรรม
คำสำคัญ :   ศาลยุติธรรม, ประวัติ, สำนักงานศาลยุติธรรม
คำอธิบาย :  รวบรวม ภาพและประวัติศาลยุติธรรม
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ย้อนอดีตศาลยุติธรรม 375
Cyber Security Awareness การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 324
Go Beyond Your Comfort Zone” กับดักอันตราย ทำลายศักยภาพ 193
Book talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 77
เทคนิคการใช้ Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 71

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Book talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 31 มีนาคม 2564
ทักษะการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 31 มีนาคม 2564
เทคนิคการใช้ Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 31 มีนาคม 2564
ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite 31 มีนาคม 2564
Library Reading Club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร 31 มีนาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล