ธิติภัทร จรูญชัยกุลเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,241
  55,591

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธิติภัทร จรูญชัยกุลเจริญ
คำสำคัญ :   ใบความรู้, คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา, ขุนช้างขุนแผน, ขุนช้างถวายฎีกา, วรรณคดี, นิทานพื้นบ้าน
คำอธิบาย :  ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Unit of Study, บทความ, บรรยาย
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล