พจนา บุญปลูก

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  155     103

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระราชนิพนธ์แห่งอัครศิลปิน พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมของในหลวง รัชกาลที่ 9
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พจนา บุญปลูก
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   Mind Map, แผนผังความคิด, XMind, พระราชนิพนธ์, พระอัจฉริยภาพ, วรรรณกรรม, รัชกาลที่ 9, ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อัครศิลปิน, พระมหาชนก, ติโต, นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ
คำอธิบาย :  แผนผังความคิด เรื่อง พระราชนิพนธ์แห่งอัครศิลปิน พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผลงานของผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร \\\\\\\"การสร้างแผนที่ความคิด (Mid Map) ด้วยโปรแกรม Ope Source : XMid\\\\\\\" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล