เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,909
  4,627

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การทำกระทงใบตองสด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี
คำสำคัญ :   การทำกระทงใบตองสด, งานฝีมือ, กระทงใบตองสด
คำอธิบาย :  การทำกระทงใบตองสด
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การทำกระทงใบตองสด 1,909
การทำกระทงใบตองสด 1,452
การทำกระทงใบตองสด 1,409
หอยกาบ 877
กระทงใบตองสด 863

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขอดแว่น 22 พฤษภาคม 2563
น้ำตาลแว่น 20 พฤษภาคม 2563
น้ำตาลแว่น 20 พฤษภาคม 2563
น้ำตาลแว่น 20 พฤษภาคม 2563
ขอดแว่น 20 พฤษภาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล