โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,461
  1,383

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ใบงาน, ตัวอย่างใบงาน, การเก็บข้อมูล, ข้อมูลท้องถิ่น, การใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น, พืชท้องถิ่น
คำอธิบาย :  ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , อื่นๆ, ใบงาน
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 5,461
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 5,460
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 4,841
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 3,792
แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย 3,198

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วีดิทัศน์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 9 กุมภาพันธ์ 2563
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 10 พฤศจิกายน 2562
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 26 กุมภาพันธ์ 2562
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 26 กุมภาพันธ์ 2562
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 26 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
2 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
3 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
4 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
5 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
6 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลการประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
7 ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
8 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
9 ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
10 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น