จุมพล เหมะคีรินทร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,121
  425

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   emagazine, สวทช., nstda, วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, sarawit, 2560, 2017, ฉบับพิเศษ, ประชุมวิชาการประจำปี
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ จากฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สู่หนังสือฉบับกระดาษ สาระวิทย์ ถือกำเนิดฉบับแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อต้อนรับงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ของ สวทช. เนื้อหาประกอบด้วยข่าวสาร สาระความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-magazie ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stda.or.th/sci2pub และแนบเป็นไฟล์ส่งถึงสมาชิกโดยตรงทางอีเมล โดยสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สาระวิทย์ฉบับปฐมฤกษ์นี้มีความหนาเพียง 8 หน้าเท่านั้น ขณะที่ปัจจุบัน (ปี 2560) มีความหนาราว 30-36 หน้า
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, อาชีวศึกษา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 1,121
สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 439
สาระวิทย์ ฉบับที่ 1 , เดือน เมษายน2556 416
สาระวิทย์ ฉบับที่ 56 , เดือน พฤศจิกายน 2560 338
สาระวิทย์ ฉบับที่ 4 , เดือน กรกฎาคม2556 296

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ไขปริศนา 100 ข่าวสิ่งแปลกที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย 24 มกราคม 2563
สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560 24 มิถุนายน 2562
สาระวิทย์ ฉบับที่ 57 , เดือน ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561
สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 12 มกราคม 2561
สาระวิทย์ ฉบับที่ 55 , เดือน ตุลาคม 2560 12 มกราคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล