มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  828     240

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  กุหลาบพันธุ์ทิวดอร์ (Tudor rose) ดอกไม้ประจำชาติอังกฤษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
คำสำคัญ :   กุหลาบพันธุ์ทิวดอร์, Tudor rose, ดอกไม้, ดอกไม้ประจำชาติอังกฤษ
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล