สมจิตร ประดิษฐ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  651     265

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การสาธิตการใช้สื่อการสอนจับคู่ภาพสัตว์สำหรับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของผลงานร่วม :   อินธิพร ใจมณี, บุญแสงเทียน คงสิบ, สันติภาพ โพธิ์ไกร, วีรยุทธ ศรีวิชัย, รุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์, สมจิตร ประดิษฐ
คำสำคัญ :   การศึกษาพิเศษ, การสาธิตการใช้สื่อการสอน, การใช้สื่อการสอน, สื่อการสอนจับคู่ภาพสัตว์, เด็กพิเศษอทิสติก
คำอธิบาย :  การสาธิตการใช้สื่อการสอนจับคู่ภาพสัตว์สำหรับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล