สุทัศน์ ลาภวุฒิรัตน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  698     451

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Draw for King วาดเพื่อพ่อ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปกรณ์ ศรีโคตร
เจ้าของผลงานร่วม :   สุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ, วีรภัทร สุธีรางกูร, kanom Design Studio, วนิดา แก่นจันทร์, สุทัศน์ ลาภวุฒิรัตน, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, ขวัญดวง แซ่เตีย, หรรษา ตั้งจิตรขจร, กนกพร ลออวิไล
คำสำคัญ :   Draw for King, วาดเพื่อพ่อ, หนังสือภาพวาด, การวาดภาพการ์ตูน, การถวายความระลึกถึง, ในหลวงรัชกาลที่ 9, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำอธิบาย :  Draw for Kig วาดเพื่อพ่อ เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มคนที่ทำงานด้านการวาดภาพการ์ตูน ที่อยากจะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการถวายความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่เป็นพสกนิกรของท่าน ที่มีโอกาสได้เกิดมาในรัชสมัยของพระองค์
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Draw for King วาดเพื่อพ่อ 698

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Draw for King วาดเพื่อพ่อ 27 ตุลาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 Draw for King วาดเพื่อพ่อ