โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  581     354

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าของผลงานร่วม :   โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   พระโกศ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, พระบรมอัฐิ, พระวิมาน, พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระเมรุมาศ, สนามหลวง
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, อาชีวศึกษา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 581
พระราชกุศลพระบรมอัฐิ 561
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 555
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 551
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 533

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
2 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
3 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
4 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
5 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
6 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
7 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
8 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
9 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
10 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560