โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  554     341

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าของผลงานร่วม :   โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   พระโกศ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, พระบรมอัฐิ, พระวิมาน, พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระเมรุมาศ, สนามหลวง
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, อาชีวศึกษา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 554
พระราชกุศลพระบรมอัฐิ 541
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 535
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 532
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 509

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 9 พฤษภาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
11 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
12 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
13 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
14 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
15 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
16 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
17 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
18 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
19 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
20 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560