A DAY BULLETIN

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  301     274

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  นิตยสาร A DAY BULLETIN ฉบับประวัติศาสตร์ 17 ตุลาคม 2559
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  A DAY BULLETIN
คำสำคัญ :   นิตยสาร, ภาพประวัติศาสตร์, ในหลวง, รัชกาลที่9, สวรรคต, ภูมิพลอดุลยเดช, A DAY BULLETIN
คำอธิบาย :  นิตยสาร A DAY BULLETIN ฉบับประวัติศาสตร์ 17 ตุลาคม 2559
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
นิตยสาร A DAY BULLETIN ฉบับประวัติศาสตร์ 17 ตุลาคม 2559 301
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ 264
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 6 ร้านตัดเย็บฉลองพระองค์ 204
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 193
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 5 เมล็ดพันธุ์ยางนา 161

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 7 เพาะเลี้ยงปลานิล 10 พฤศจิกายน 2560
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ 10 พฤศจิกายน 2560
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 4 ขนาดห้องทรงงาน 10 พฤศจิกายน 2560
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 5 เมล็ดพันธุ์ยางนา 10 พฤศจิกายน 2560
7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 6 ร้านตัดเย็บฉลองพระองค์ 10 พฤศจิกายน 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 นิตยสาร A DAY BULLETIN ฉบับประวัติศาสตร์ 17 ตุลาคม 2559
2 7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 1 พระราชทานปริญญาบัตร
3 7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
4 7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 3 เงินตั้งต้นเพื่อโครงการส่วนพระองค์
5 7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 4 ขนาดห้องทรงงาน
6 7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 5 เมล็ดพันธุ์ยางนา
7 7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 6 ร้านตัดเย็บฉลองพระองค์
8 7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ เรื่องที่ 7 เพาะเลี้ยงปลานิล
9 7 เรื่องราวของ ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’