สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,920
  3,366

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   Clip art, ภาพวาด, มิวเซียมสยาม, สื่อเรียนรู้, หลักศิลาจารึก, อักษรไทย, พ่อขุนรามคำแหง
คำอธิบาย :  ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงทรงดัดแปลงรูปแบบตัวอักษรมาจากเขมรซึ่งได้รับอิทธิพลจากอักษรอินเดียใต้แบบปัลลวะมาอีกทอดหนึ่ง
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล