สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,617
  3,079

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   นิทรรศการชั่วคราว, วัฒนธรรมข้าว, การทำเกษตรกรรม, การเพาะปลูก, ข้าว, ชาวนาไทย, การผลิตข้าว, พันธุ์ข้าว, วิถีชีวิตคนไทย, สังคมเกษตรกรรม, พิธีกรรมข้าวไทย, ควาย, เครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร
คำอธิบาย :  ภาพวาดลายเส้นแสดงขั้นตอนการวาดรูปควายสำหรับเด็ก
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพ, สื่อปฏิสัมพันธ์, ใบงาน
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 Clip art รูปวาดไดโนเสาร์ ฮิปซิโลโฟคอนทิค
2 Clip art รูปวาดดอกแมกโนเลีย พืชดอกยุคไดโนเสาร์
3 Clip art รูปวาดใบแป๊ะก้วย พืชเก่าแก่ยุคไดโนเสาร์
4 หนังสือ ผู้แทนเมืองไทย
5 ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) “ท่าเตียน: กรุงเทพฯ บทที่ 1”
6 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Origin of Bangkok, Origin of Love
7 หนังสือคู่มือการเรียนรู้จากนิทรรศการเรียงความประเทศไทยประเด็น : สยามประเทศ (สำหรับคุณครู)
8 หนังสือคู่มือการเรียนรู้จากนิทรรศการเรียงความประเทศไทยประเด็น : สุวรรณภูมิ (สำหรับคุณครู)
9 หนังสือคู่มือการเรียนรู้จากนิทรรศการเรียงความประเทศไทยประเด็น : ประเทศไทย (สำหรับคุณครู)
10 หนังสือคู่มือประกอบนิทรรศการข้าว เกลือ โลหะ