พรชัย ธรรมรัตนนนท์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,956
  5,051

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
ชื่อเรื่อง :  วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พรชัย ธรรมรัตนนนท์
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   แกะสลัก, เจ้าแม่กวนอิม, วัด, กาญจนบุรี, วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
คำอธิบาย :  วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า &quot;ฉื่อปุยซัวผู่ทีเซียมยี่&quot; การสร้างวัดเริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2537 พระอาจารย์เย็นหมง จากวัดโพธิ์เย็น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางธุดงค์มาถึง ณ บริเวณนี้ และได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมในถ้ำบนภูเขาทางด้านทิศเหนือ ภายในถ้ำมีอัฐิและสิ่งของต่างๆ หลายอย่าง ท่านได้พักปฏิบัติธรรมอยู่นานประมาณ 5 เดือน ท่านได้เกิดนิมิตมงคลว่าดินแดนแห่งนี้เหมาะแก่การสร้างวัด และเผยแพร่พระพุทธศาสจนามหายานจีนนิกาย ท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานและปวารณาตัวที่จะสร้างวัดนิกายจีนมหายานขึ้นในบริเวณแห่งนี้ จึงได้หารือกับญาติโยมหลายฝ่าย ซึ่งต่างก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นสถานที่กราบไหว้พระ ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นสถานที่เผยแผ่ศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนานิกายจีนในประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะของชาวไทย และชาวต่างประเทศ เป็นศาสนสถานของแผ่นดินและเป็นสมบัติของชาติของลูกหลานคนไทยตลอดไป<br/><br/>จุดเด่นของวัดคือการที่ได้รวบรวมท่อนซุงไม้จากที่ต่างๆ และปัจจัย ก่อสร้างเป็นวิหาร ศาลา พระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อสักการะบูชา ที่ศาลาโพธิญาณเฉลิมพระเกียรติหรือศาลาเมตตาธรรมโพธิญาณ ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ พระประธานเรียกว่า ซำป่อฮุกโจ้ว พระอวโลกิเตสวร (พระแม่กวนอิม) พระกษิติครรภ์โพธิ์สัตว์ (เรียกตามลำดับ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต) เทพเซียนต่างๆ และ 18 อรหันต์ ทำจากไม้ต่างๆ แกะสลักจากจีนเช่น ไม้แดง ไม้สัก ไม้พยุง ไม้เกาลัด พื้นเป็นไม้มะค่าแผ่นใหญ่ <br/><br/>มหาวิหารโพธิสัตว์กวนอิม (ปัจจุบันยังก่อสร้างไม่เสร็จ มีกองไม้ ท่อนซุง วางอยู่รอบพื้นที่) วิหารนี้ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ใช้ไม้ล้วนๆ ทำจากไม้ทั้งต้น เป็นปางยืนสี่หน้าเหมือนพระพรหม ทั้ง 4 องค์ๆ ละ 250 มือ รวม 1,000 มือ<br/>ส่วนบริเวณรอบนอก ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้จากช่างจีนมีครบ 84 ปาง
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล