สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  26,534
  59,487

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักนายกรัฐมนตรี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   หนังสือภายนอก, Word Processor, หนังสือราชการ, โปรแกรมการพิมพ์, การพิมพ์, Word, การพิมพ์หนังสือราชการ
คำอธิบาย :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างหนังสือภายนอก 26,534
ตัวอย่างหนังสือภายใน 21,689
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 18,819
เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 963
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 761

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอน เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร 7 พฤษภาคม 2563
รายงานประจำปีสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 16 ธันวาคม 2562
รายงานประจำปีสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 16 ธันวาคม 2562
รายงานประจำปีสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 16 ธันวาคม 2562
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 1 พฤศจิกายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล