สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,115
  8,437

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ :   หอสมุด, การออกแบบตกแต่ง, ห้องสมุด, อาคารสถานที่, ศูนย์การเรียนรู้, library, มหาวิทยาลัยบูรพา, สำนักหอสมุด
คำอธิบาย :  การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 2,115
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 1,757
มุมอ่านหนังสือของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 1,108
มุมอ่านหนังสือของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 499
Digital Zone สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 331

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ชั้นวางหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 11 กันยายน 2562
เซอร์ฮิว รับคำนับกองทหารทำเพลงสรรเสริญ 1 กรกฎาคม 2559
งานฉลองพระชนมายุ 60 ปี ของสมเด็จกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สมเด็จกรมพระสวัสดิ์และพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงให้พ่อค้าเฝ้า พ.ศ.2472 1 กรกฎาคม 2559
ที่นั่ง 24 มีนาคม 2559
การแสดงดนตรีไทย 7 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล