นายอำนาจ ตันติธรรมโสภน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  232     127

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NC 47-6, 7 ระวางจังหวัดชุมพร-กระบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา
เจ้าของผลงานร่วม :   นายจำรัส มหาวัจน์, นายอำนาจ ตันติธรรมโสภน, นายวรกุล แก้วยานะ, นายนิติ กิติสาร, นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายสงัด พันธุ์ โอภาส, นายจงพันธ์ จงลักษมณี, นายวีรศักดิ์ นคินทร์บดี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายชัยยันต์ หินทอง, นายเสถียร สนั่นเสียง, นายแสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์, นางสุภาวดี วิมุกตะนันทน์, นายสมชาย นาคะผดุงรัตน์, นายสัญญา สราภิรมย์
คำสำคัญ :   ธรณีวิทยา, หินอัคนี, หินตะกอน, หินชั้น, หินแปร, ภาพตัดขวาง, แร่
คำอธิบาย :  กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ได้ดําเนินการสํารวจธรณีวิทยาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมาเพื่อให้ได้แผนที่ธรณีวิทยารากฐาน มาตราส่วน 1:250,000 ทั่วประเทศ โดยสำรวจแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นคือระวางจังหวัดลําปาง ซึ่งสำรวจโดยนักธรณีวิทยาไทย และได้พิมพ์ออกเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 46 ระวาง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ 514,912 ตารางกิโลเมตร
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล