สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,947
  3,115

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 8,947
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 7,185
ใบงานสระอา 6,873
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2) 6,568
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 6,048

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 6 แนวทางการเขียนรายงานผลงานวิจัยที่ดี 24 พฤศจิกายน 2563
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 7 การตีพิมพ์ซ้ำ (Duplicate publication),การแบ่งซอยงานออกเป็นส่วนๆ (Salami slicing) และ การตีพิมพ์เกินความจำเป็น (Redundant publication) 24 พฤศจิกายน 2563
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 8 โปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของผลงาน 24 พฤศจิกายน 2563
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 9 ข้อยกเว้น กรณีไม่ถือเป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ 24 พฤศจิกายน 2563
จริยธรรมการวิจัย 01 ตอนที่ 10 ประโยชน์และความสำคัญของการอ้างอิงข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล