นฤมล รื่นไวย์, ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  39     46

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นฤมล รื่นไวย์, ดร.
คำสำคัญ :   ห้องสมุดนิทรรศน์, ห้องสมุด, รัตนโกสินทร์
คำอธิบาย :  ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน ห้องสมุดเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ ที่น่าสนใจไปชมและอ่านเรื่องที่สนใจ
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล