ครรชิต ศิริภักดี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  315     158

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NE 47-15 ระวางจังหวัดพิษณุโลก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา
เจ้าของผลงานร่วม :   นายสงัด พันธุ์โอภาส, นายนิกร นครศรี, นายจำรัส มหาวัจน์, นายนิคม จึงอยู่สุข, นายแสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์, นายอารยะ นาคะนาท, นายสิโรตม์ ศัลยพงษ์, ครรชิต ศิริภักดี, นายยืนยง กุลวงศ์, นายศักดา บุญจินตราดุลย์
คำสำคัญ :   ธรณีวิทยา, หินอัคนี, หินตะกอน, หินชั้น, หินแปร, ภาพตัดขวาง, แร่
คำอธิบาย :  กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ได้ดําเนินการสํารวจธรณีวิทยาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมาเพื่อให้ได้แผนที่ธรณีวิทยารากฐาน มาตราส่วน 1:250,000 ทั่วประเทศ โดยสำรวจแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นคือระวางจังหวัดลําปาง ซึ่งสำรวจโดยนักธรณีวิทยาไทย และได้พิมพ์ออกเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 46 ระวาง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ 514,912 ตารางกิโลเมตร
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล