กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,303
  841

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี
เจ้าของผลงานร่วม :   กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
คำสำคัญ :   ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, ไดโนเสาร์, ไดโนเสาร์ประเทศไทย
คำอธิบาย :  ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน เป็นไดโนเสาร์กินพืช เดิน 4 เท้า ความยาวประมาณ 15-20 เมตร คอและหางยาว มักอยู่รวมกันเป็นฝูง เป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ และชนิดใหม่ของโลก มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้น เมื่อประมาณ 130 ล้านปีก่อน พบที่จังหวัดขอนแก่น สิรินธรเน เป็นชื่อชนิดของไดโนเสาร์ ตั้งขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงสนพระทัย ในงานด้านบรรพชีวินวิทยาเป็นอย่างมาก
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล